Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti:

TAM KOVO s.r.o. – Oddělení garážových vrat a zámečnictví

  1. Základní ustanovení

upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost TAM KOVO s.r.o. IČ: 02418436, DIČ CZ02418436, se sídlem Pavlice 63, 671 56 Pavlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 81264 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“). Další informace o prodávajícím jsou Tyto VOP, uvedeny na webové stránce www.tamznojmo.cz.

Kupujícím je fyzická osoba nebo právnická osoba.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek a obchodních názvů.

Kupní smlouva 

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím. Přijetí objednávky prodávající potvrdí kupujícímu emailem. Přílohou tohoto potvrzení je odkaz na aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod „Objednávání“.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

  1. Bezpečnost a ochrana osobních údajů a informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Vše v souladu s implementací požadavků GDPR, tj. nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu TAM KOVO s.r.o. Pavlice 63, 671 56 Pavlice. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na adrese: info@tamznojmo.cz

III. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Provozní doba pro osobní výdej: Pracovní dny Po – Pá: 7:00 – 15:00 hod.

  1. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Ceny uvedené v e-shopu platí pouze při objednávce přes e-shop. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné,  apod.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Prodávající si vyhrazuje změnu cen bez předchozího upozornění.

  1. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

  1. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených se zasláním zboží. V případě výměny chybně objednaného zboží budou kupujícímu opětovně účtovány náklady na dopravu.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

TAM KOVO s.r.o. Pavlice 63, 671 56 Pavlice. Zboží musí kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, též náklady za navrácení zboží, jestliže toto nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Peníze za vrácené zboží dle VOP  budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele.

Rozhodne-li se  kupující   pro odstoupení v uvedené lhůtě,  doporučujeme  pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým  průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou),  s kopií nákupního  dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda-li částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu.

Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě skutečností, které nemohl prodávající předpokládat nebo ovlivnit.

Při zvolení osobního odběru zboží na pobočce může prodávající odstoupit od smlouvy v případě nevyzvednutí zboží do 10 dnů od odeslání informačního e-mailu kupujícímu.

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

platba v hotovosti při nákupu,

platba předem bankovním převodem (po předchozí domluvě),

na dobírku při doručení,

platba na fakturu se splatností (pouze smluvním partnerům)

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí prokázat potvrzenou objednávkou.

Zasílání přepravní službou – ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do 10 pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@tamznojmo.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

  1. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými účinnými předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží prodejní doklad (podrobnosti viz.: Reklamační řád).

  1. Reklamační řád

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží prodejní doklad

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Délka záruky:

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců* pro spotřebitele.

Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit.

Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou. Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky – počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@tamznojmo.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem nebo poštou prodávajícímu.

Místem pro uplatnění reklamace je TAM KOVO s.r.o.,Pavlice 63, 671 56 Pavlice.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození a kromě reklamovaného zboží musí obsahovat i příslušenství. Kupující přiloží kopii nákupního dokladu a vyplněný reklamační protokol.

Porušením ochranné pečeti či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

mechanickým poškozením zboží,

elektrickým přepětím,

používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností,

vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí,

neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

zboží, které bylo upravováno zákazníkem,

zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zboží   předané  k  reklamaci   bude  zkoušeno  pouze  na  závadu  uvedenou   kupujícím v reklamačním formuláři. Uvedení závady musí mít písemnou formu.

Zjistí-li  prodávající,  že příčinou problémů  není   reklamovaný  výrobek, bude reklamace zamítnuta.  V  případě,  že  zákazník  souhlasí  s  placenou opravou,  bude  účtována  dle aktuálního platného ceníku.  Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené

opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou neúplné, viditelně mechanicky poškozené,  znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.  Kupující  má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného  odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace  prodloužit  po domluvě s kupujícím.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady  a byly vynaloženy skutečně a účelně.

V  případě  nevyzvednutí  reklamovaného zboží do jednoho měsíce od  uplynutí doby, kdy byla reklamace vyřízena,  je  prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění a to 20,- Kč za každý den.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a v případě pochybnosti prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (baterie, žárovky, atd…), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

Kupující musí přihlížet ke skutečnosti, že se záruka nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci. Pokud zboží používáte déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení.

  1. Závěrečná ustanovení

Součástí dodávky není instalace zboží, pokud není stanoveno jinak. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2019. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.